0

integritetspolicy

Eskilstuna sten och marmor stenhuggeri Natursten är ett naturmaterial där det är naturligt med variationer i kulör, textur, ådring osv.
Olika stensorter har olika stora variationer. I polerade och finslipade ytor kan det förekomma millimeterstora gropar.
Detta är en del av stenens karaktär och är inget fel. Storleken på dessa beror bl a på kornstorleken,
men varierar från stensort till stensort. Även mängden varierar.
Vid flammad/borstad yta varierar strukturen i ytan med kornstorleken.
Även andra stensorter, tex Carraramarmor, kan ha millimeterstora gropar i ytan.
Hos en del stensorter, främst de grovkorniga, förekommer även synliga korngränser som en naturlig företeelse.
Vissa mineraler i vissa stensorter ”tar inte” poleringen och ger avvikande reflex.
Detta accepteras upp till 1 cm2 yta. Lagningar utförda på ett fackmässigt sätt får förekomma.
Tjockleken och storlek på materialet kan variera med +/- 5 mm.

Olika stensorter har olika motståndskraft mot kemisk och mekanisk påverkan.
Hos varje stensort finns också variationer avseende smuts- och fläcktålighet bl a beroende på porositet.
Det är viktigt att du som kund tar reda på den tilltänkta stensortens egenskaper i dessa avseenden.
I en stenskiva får det inte förekomma öppna sprickor eller andra hållfastnedsättande avvikelser.
Det kan dock finnas stick, som vid stenens bildande var sprickor, men som har läkts med stenmaterial eller fyllts med epoxi eller likvärdigt.
Observera att produkter innehållande olja eller andra flyktiga produkter ej får användas på stenen, tex siliconfog.
Skyddsimpregnering ingår ej. Vatten får aldrig bli stående under, i eller på ytan på monterad natursten.
Leverantörens rekommendationer och skötselanvisningar ska följas.

Angiven leveranstid är preliminär och kan ändras pga. Omständigheter som Eskilstuna sten och marmor stenhuggeri ej rår över.
Omständigheter som kan påverka leveransdatum är störningar hos underleverantörer,
transportörer eller fel i råvara som ej kunnat avgöras vid tidpunkt innan planerad produktion.
Eventuella tidsbokningar med hantverkare bör därför planeras in med hänsyn till att leveransen kan bli fördröjd.
Leveranstid beräknas från det att en komplett order har erhållits och godkänts av kunden.
Tillhandahåller kunden själva diskhoar och handfat skall dessa vara levererade till Eskilstuna sten och marmor stenhuggeri i god tid.

Vid försenad leverans pga. omständigheter som Eskilstuna sten och marmor stenhuggeri ej rår över såsom;
strejk, lockout, brand, sjukdom, maskinhaveri, försenade transporter och råvaruleveranser,
felaktig leverans från underleverantör eller annan omständighet som ej beror på försummelse från Eskilstuna sten och marmor stenhuggeri  sida,
utgår ej kompensation eller annan ersättning.
Eskilstuna sten och marmor stenhuggeri kan ej hållas ansvar för eventuella merkostnader vilka kan uppstå på grund av vad som ovan angivits.
Eskilstuna sten och marmor stenhuggeri ansvarar ej för kostnader vilka uppstår i tredje hand såsom
ersättning för hantverkare och transportörer vilka ej bokats av Eskilstuna sten och marmor stenhuggeri .

Vid mätning/mallning av Eskilstuna sten och marmor stenhuggeri  ansvarar vi för att bänkskivorna/trappor levereras i rätt utförande och mått.
Vissa toleranser måste beaktas i montaget vilket görs att bänkskivorna alltid tillverkas något mindre än de faktiska måtten.
Skillnaden upptas med fog vid montering. Kunden eller kindens ombud ska finnas på plats vid mätningen för att anvisa vad som ska mätas.
Priset för leverans och montering kan komma att justeras efter mätning då det först då är möjligt att verifiera de faktiska förutsättningarna för
montaget. Avgörande Faktorer är tex antal trappor, storlek på hiss eller trapphus, svår/lång inbärningssträcka, skivornas vikt etc.

Befintliga skivor ska vara bortmonterade och skåpstommarna färdigmonterade och säkrade i vägg.
Skåpstommarna ska vara monterade i våg och får inte vara ojämna.
Vattenanslutning och diskhoar ska vara bortkopplat.
Urkarvning i bänkskåp för diskhoar och spishäll ska vara utfört av kunden innan montering kan ske.
Kakling mot bak- eller sidokant får ej ske innan montering. Strömbrytare och lister ska ej ha monterats innan stenskivan kommit på plats.
I Eskilstuna sten och marmor stenhuggeri åtagande ingår ej el och vvs arbeten.
Montering av vaskar och ingår.

Golv ska vara skyddstäckta, montörerna tar ej av sig skorna vid montering.
Kunden eller kundens ombud ska vara på plats vid monteringen för att godkänna material och montering.
Finns ingen närvarande betraktas leverans och montering som godkänd.
En montering av köksbänkar kan i vissa fall ta upp till 5-6 timmar beroende på förutsättningarna.
Härdningstider på lim och fogar kan vara upp till 24 timmar.
Boka därför inga andra hantverkare samma dag som monteringen skall ske.
Vi ansvarar ej för andra kostnader till andra hantverkare som kan uppstå i samband med montaget.
Eskilstuna sten och marmor stenhuggeri tar ej ansvar för eventuella skador som kan uppstå vid en överenskommen demontering.
Bortforsling av gamla bänkar gör endast om det överenskommits och debiteras.
Gravstenar monteras enligt CGKs regler.

Fel som noterats eller borde ha noterats när varan överlämnades till köparen ska reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras.
Felaktig vara får ej monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitterats på fraktsedel
ska felet omedelbart anmälas till fraktföraren.

I annat fall ska fel reklameras inom skälig tid efter det att felet noterats eller annars kommit till köparens
kännedom genom reklamation genom annan. Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte
inom angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet. Måttbeställda varor som avhämtas oemballerade,
synas vid avhämtandet. Varan är godkänd i och med avhämtandet och vidare transport av varan är på köparens risk.
Skada i varan av annan orsak skall omgående reklameras till Eskilstuna sten och marmor stenhuggeri ,
dock senast 8 dagar efter mottagandet. Naturliga avvikelser i stenmaterialet, samt vad som anges under ”estetiska egenskaper” och ”tekniska egenskaper” utgör ej grund för reklamation.

Levererad vara är Eskilstuna sten och marmor stenhuggeri egendom tills betalning erhållits av köparen.
Köpare har ej rätt att uppskjuta betalning pga. reklamation.
Felaktig vara skall sparas och vara tillgänglig för inspektion av säljaren eller dennes representant.
Säljaren ersätter felaktig vara. Samma leveransvillkor gäller som vid köpet.

Kontant, fakturering via bankinsättning eller via swish om ej annat avtalats. Faktureringsavgift debiteras med 45 kr exkl moms.
Betalningsvillkor till privatpersoner 10 dagar, till företag 30 dagar.
Betalning kan ske med swish eller kontant i vår utställning eller till vårt bankkonto.